Egyesületünk politikától és vallási hovatartozástól független szervezet!

Oldalainkat 944 vendég és 0 tag böngészi

Legyen választható a kötelező!
 • Természetes és mesterséges immunizálás

  Ahhoz, hogy az ember az oltások hatásait megértse, legalább részben meg kell ismerkednie azzal a tudással, amelyet az immunológiai kutatások eredményei közvetítenek ezekről a folyamtatokról.

  Bővebben
 • Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  Aláírásgyűjtéssel összefogás az etikus oltásokért

  ... „Az M-M-RvaxPro oltás nem etikus módon készült: kikísérletezése és létrehozása során abortusz során életét vesztett magzatok sejtjeit használták fel." ...

  Bővebben
 • Mi a normál flóra?

  Tudj meg többet a bennünk élő mikroorganizmusokról!

  Kikkel vagy mikkel osztozunk a testünkön?
  Mi jelenti a valós veszélyt és mikor? ...
  Bővebben
 • Olvasóink írták

  Olvasóink írták

  Ismerd meg mások oltástörténeteit!
  Küldd el a sajátodat!

  Bővebben
 • Könyvajánló – VPK
  „E könyv nem hiányozhat egyetlen hazai szülő és szakember könyvespolcáról sem!”

  Mielőtt döntene, TÁJÉKOZÓDJON!

  Bővebben
 • Főlap
 • Az Egyesület
 • Alapító okirat

Nebáncsvirág Egyesület

 

NEBÁNCSVIRÁG EGYESÜLET
ALAPSZABÁLY
2010
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

 1. A Nebáncsvirág Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ olyan önkéntesen létrehozott, demokratikus, önkormányzati alapon működő társadalmi szervezet, amely jelen alapszabályban megfogalmazott célok elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

 1. Az Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján működik.

 1. Az Egyesület jogi személy.

2.§

 1. Az Egyesület neve: Nebáncsvirág Egyesület

 1. Az Egyesület székhelye: 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett utca 33. III./14.

 1. Az Egyesület emblémája: nebáncsvirág növény által körbefont fecskendő, körbe Nebáncsvirág Egyesület felirattal

 1. Az Egyesület alapításának éve: 2010.

3.§

 1. Az Egyesület fő tevékenysége: tisztázni a gyermekeink valós érdekeit, a felesleges káros hatásoktól megóvni őket.

 1. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

II.
AZ EGYESÜLET CÉLJA ÉS FELADATA

4.§

 1. Az Egyesület célja az emberi és állampolgári jogok védelme, amelyet elsősorban az egészségvédelem területén kíván kifejteni. Elismertetni a szakhatóságokkal a jelenlegi kötelező védőoltások rendszerével szemben a szülők szabad döntéshez való demokratikus jogát. Legyen a szülők részéről önkéntes a teljes körű tájékoztatáson alapuló belegyezés a védőoltások tekintetében.

 1. Az Egyesület elő kívánja segíteni

  a. Magyarország Alaptörvényének II. és XVII. cikkében megfogalmazottakat, miszerint

  – az emberi méltóság sérthetetlen, minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz.

  – minden embernek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz.

  – a szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.

 

b. hogya hatósági és a bírósági eljárásokban is érvényesüljön a 2002. évi VI. törvény,

– mely szerint az emberi méltóság mindenkor elsőbbséget élvez a tudomány érdekeivel szemben,

– az orvosi beavatkozás bármikor visszautasítható.

 1. Az Egyesület országosan kívánja kifejteni tevékenységét.

 1. Az Egyesület tagja kíván lenni mindazon szakmai vagy érdek-képviseleti szervezeteknek, amelyek előmozdítják az Egyesület céljait.

III.
AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

5.§

 1. Az Egyesület rendes tagja lehet mindenki, aki felvételét kéri, továbbá az Egyesület Alapszabályát ismeri és elfogadja. Ismeri és betartja az Egyesület hatályos szabályozóit, részt vesz a célkitűzéseinek, feladatainak megvalósításában, valamint eleget tesz jelen Alapszabályban megfogalmazott kötelezettségeinek.

 1. Az Egyesület való be- és kilépés önkéntes.

 1. Az Egyesületnek csak természetes személy lehet a tagja.

 1. Az Egyesület tagjai tagdíjat fizetnek, melynek mértékét az Elnökség határozza meg. A tagdíj befizetésének esedékessége minden év január elseje, befizetési határideje az esedékességtől számított 30. nap. A befizetéssel késlekedő tag Alapszabályban rögzített jogai a késlekedés okán nem korlátozhatóak.

 1. A tagfelvétel kérdésében az Elnökség, vagy a Közgyűlés jogosult dönteni. A felvételét kérő tag kérelmét személyesen nyújthatja be az Egyesület székhelyén. A kérelmezőnek dokumentumokkal kell igazolnia személyazonosságát, továbbá nyilatkoznia az Egyesület Alapszabályának elfogadásáról, valamint annak tartalmának megismeréséről. A kérelmet, illetve a nyilatkozatok valóságtartalmát az Egyesület megvizsgálja. A soron következő elnökségi- illetve közgyűlésen egyszerű nyílt szavazással kell dönteni a tagfelvételről.

 1. A tagsági viszony megszűnik

  a. kilépéssel, ha a tag bejelenti az Egyesületből való kilépését,

  b. törléssel, a tagdíjfizetés – annak esedékessé válásától számított – egy évnél hosszabb időtartamú elmulasztása esetén, amennyiben a tag a határidő lejártát megelőzően kézhez kapott ajánlott levélben vagy e-mailben történt felszólítás ellenére sem teljesíti kötelezettségét 30 napon belül.

6.§

A tagok jogai és kötelezettségei

 1. Az Egyesület rendes tagjának jogai:

  a. részt vehet az Egyesület tevékenységében, rendezvényein,

  b. részt vehet az Egyesület közgyűlése határozatai meghozatalában,

  c. választhat, illetve választható az Egyesület szerveibe,

  d. észrevételeket, javaslatokat tehet az Egyesület szerveinek működésével kapcsolatban,

  e. felvilágosítást kérhet az Egyesület tevékenységéről, betekinthet bármely iratba kivéve, ha az nem sérti mások személyiségi jogait, illetve nem sért üzleti titkot vagy más jogot,

  f. az Egyesület szabályzataiban rögzített módon igénybe veheti annak szolgáltatásait,

  g.kiadványain, rendezvényein feltüntetheti az Egyesületi tagságot.

 1. Az Egyesület rendes tagjának kötelezettségei:

  a. az Egyesület Alapszabályának, szabályzatainak, határozatainak, intézkedéseinek ismerete, betartása, illetve végrehajtása,

  b. az Egyesület fejlődésének és eredményességének elősegítése,

  c. részvétel az Egyesület kiemelt fontosságú rendezvényein,

  d. az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítése,

  e. a tagdíj határidőre történő megfizetése.

IV.
AZ EGYESÜLET SZERVEZETE

7.§

Az Egyesület szervezeti felépítése:

 • az Egyesület közgyűlése
 • az Egyesület Elnöksége
 • az Egyesület Ellenőrző Testülete
 • az Egyesület tisztségviselői
 • az Egyesület Orvosi kollégiuma
 • az Egyesület támogatói tagsága

A Nebáncsvirág Egyesület orvosi kollégiumba tömöríti azokat az orvosokat, akik orvosi esküjük alapján a legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint kívánják egyénre szabottan meghatározni a beadandó oltások idejét.

Az Egyesület támogatói tagsággal is rendelkezik. Tagja az lehet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát, célkitűzéseit és befizeti az éves támogatói tagsági díjat. Az éves tagdíjat egy összegben köteles befizetni az adott év január 1-éig.

Az Egyesület támogatói tagja az Egyesület közgyűlésén részt vehet, és javaslattételi joggal rendelkezik. A támogatói tag felvételéhez 2 rendes tag ajánlása, illetve elnökségi döntés szükséges.

V.
AZ EGYESÜLET KÖZGYŰLÉSE

8.§

A közgyűlés és annak összehívása

 1. Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.

 1. Az Egyesület rendes közgyűlését évenként kell összehívni. A közgyűlés időpontját az Egyesület Elnöksége tűzi ki és annak helyéről, kezdési idejéről, napirend javaslatáról, illetve a közgyűléshez címzett beadványokról, javaslatokról legalább 30 nappal a közgyűlés napja előtt az Egyesület tagjait és a közgyűlésen részvételi joggal rendelkezőket írásban értesíteni kell.

9.§

A közgyűlés tagjai

 1. A közgyűlésen valamennyi tag 1-1 szavazati joggal vehet részt, melyet csak személyesen gyakorolhat.

 1. A közgyűlésen a tagoknak a részvételi jogosultságukat, hitelt érdemlő dokumentumokkal igazolniuk kell a Mandátumvizsgáló Bizottság előtt.

 1. A tag részvételi és szavazati jogát másra nem ruházhatja át.

10.§

A közgyűlés határozatképessége

 1. A közgyűlés határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van.

 1. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen, akkor új, megismételt közgyűlést kell összehívni.

 1. A megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok szerint a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti meghívóban előre tájékoztatták feltéve, ha a jelenlévők száma eléri a szavazati joggal rendelkező, részvételre jogosultak 30%-át.

 1. Amennyiben a közgyűlés munkája során a szavazati joggal rendelkező, részvételre jogosultak száma 30%-a alá csökken, úgy a közgyűlés nem folytatható, s ha egy órán belül nem válik ismét határozatképessé, azt be kell rekeszteni és az elmaradt napirendi pontok megtárgyalására megismételt közgyűlést kell összehívni.

11.§
A közgyűlés napirendje

 1. A közgyűlés napirendjére az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a beérkezett észrevételek figyelembevételével és terjeszti azt a közgyűlés elé elfogadásra. A közgyűlés az Elnökség által előterjesztett napirendi pontok számát és témakörét módosíthatja a /2/ bekezdésben felsoroltak kivételével.

 1. Az Egyesület rendes közgyűlésének az alábbi napirendi pontokat kell kötelezően tartalmaznia:

  a. az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló megvitatása, elfogadása,

  b. az Egyesület éves költségvetésének megállapítása és az előző évről szól beszámoló megvitatása, elfogadása,

  c. az Ellenőrző Testület beszámolójának megvitatása, elfogadása,

  d. az Egyesület tagjai által a közgyűlésnek címzett, írásban beterjesztett javaslatok, fellebbezések elbírálása.

12.§

Közgyűlés hatásköre

 1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

  a. az Alapszabály megállapítása és módosítása,

  b. más társadalmi szervezettel való egyesülés vagy szétválás,

  valamint az Egyesület feloszlásának kimondása,

  c. az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló elfogadása,

  d. az Egyesület éves költségvetésének megállapítása

  és az előző évi költségvetésről szóló beszámoló elfogadása,

  e. az Egyesület Ellenőrző Testülete beszámolójának elfogadása,

  f. az elnök, az Elnökség és az Ellenőrző Testület tagjainak megválasztása,

  g. mindazon kérdések, amelyet jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

 2. A közgyűlés jogosult egyszerű nyílt szavazással tagfelvételi kérelemről dönteni.

 3. Az (1.) bekezdés f) pontjában említett tisztségek vonatkozásában a választás négy éves időszakra vonatkozik, azonban a rendes közgyűlésen három tag javaslatára konstruktív bizalmatlansági szavazást rendel el az elnök, mely során a közgyűlésen résztvevők 2/3-os szavazattöbbsége esetén választhat egy betöltött tisztségre más személyt.

 1. Amennyiben az Egyesület költségvetési javaslatát a közgyűlés nem fogadja el, az Elnökség új költségvetési tervet köteles készíteni, amelyet 30 napon belül a közgyűlésen választott ad-hoc bizottság elé terjeszt elfogadásra. Az ad-hoc bizottság a költségvetési terv elfogadása tárgyában közgyűlési jogkörrel bír. Ha az új költségvetési tervet az ad-hoc bizottság sem fogadja el, rendkívüli közgyűlést kell összehívni.

 1. Amennyiben a közgyűlés a szövetség szakmai és gazdasági tevékenységéről szóló beszámolót nem fogadja el, azt bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni és titkos bizalmatlansági szavazást kell elrendelni. Ha a bizalmatlansági indítványt a közgyűlés többségi szavazattal nem utasítja el, új tisztújító, rendkívüli közgyűlést kell összehívni és új elnököt, illetve Elnökséget kell választani. Az új Elnökség megválasztásáig a régi Elnökség ellátja feladatát.

 1. Amennyiben a közgyűlés az Ellenőrző Testület beszámolóját nem fogadja el, azt bizalmatlansági indítványnak kell tekinteni és titkos bizalmatlansági szavazást kell elrendelni. Ha a bizalmatlansági indítványt a közgyűlés többségi szavazattal nem utasítja el, akkor új Ellenőrző Testületet kell választani.

13.§
A közgyűlés határozathozatala

 1. A közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A szótöbbség a jelenlévő tagok létszámának 50%-át meghaladó igen szavazatot jelent.

 1. Az Alapszabály módosítása esetén 2/3-os, az Egyesület feloszlásának határozata kérdésében 3/4-es többség szükséges. Az Egyesület gazdálkodásáról szóló beszámolót a közgyűlés nyílt szavazással, 2/3-os többséggel fogadja el.

 1. A közgyűlés titkos szavazással választja meg az Egyesület elnökét, Elnökségét és Ellenőrző Testületét.

 1. A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatot, ha azt a szavazásra jogosultak 1/3-a indítványozza.

 1. A közgyűlés határozathozatalaiban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a meghozott határozat alapján

  a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b.bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki általmegkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratban megfelelő cél szerinti juttatás.

 1. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza annak helyét, idejét, a napirendi pontokat, a meghozott döntéseket és a hozzászólások lényegét. A jegyzőkönyvet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető, valamint a közgyűlés által megválasztott két hitelesítő írja alá. A jegyzőkönyv másolatát meg kell küldeni a tagoknak, továbbá névre szólóan a napirendbe felvett javaslatok, beadványok, fellebbezések előterjesztőinek, az ügyükben született döntést, illetve közgyűlési határozatot. A jegyzőkönyv lényegét, valamint a beszámoló legfontosabb adatait az Egyesület honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 1. Az Egyesület közgyűlése nyilvános. Ha azt a napirend indokolja (az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogot érint), a jelenlévő küldöttek többségi szavazata alapján a közgyűlés zárttá nyilvánítható.

 1. A közgyűlést az elnök vezeti.

14.§
A tisztségviselők megválasztása

 1. A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik.

 1. Megválasztottnak az a tisztségviselő tekinthető, aki az Egyesület Szervezeti és működési szabályzatában lefektetett jelölési és szavazási eljárásban rögzített feltételeknek megfelelt.

15. §
Az
Egyesület rendkívüli közgyűlése

 1. Rendkívüli közgyűlést kell összehívni, ha

  a. az Egyesület Elnöksége az ok és a cél megjelölésével indítványozza

  b. az ok és a cél megjelölésével a tagok legalább 1/3-a indítványozza

  c. amennyiben két közgyűlési ciklus között az elnöki tisztség megüresedik, továbbá az Elnökség, vagy az Ellenőrző Testület létszáma 50% alá csökken

  d. azt a bíróság elrendeli.

 2. A rendkívüli közgyűlés időpontját az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 30 napon belüli napra, de leghamarabb a tizedik napra kell kitűzni.

 1. A rendkívüli közgyűlésen csak az eredeti – az Elnökség által a meghívóban meghatározott – napirendi pontok kérdésében lehet érvényes határozatokat hozni.

 1. Egyebekben a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadóak.

VI.
AZ EGYESÜLET ELNÖKSÉGE

16.§

Az Elnökség működése

 1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve – a két közgyűlés közötti időszakában a legfőbb döntéshozó fóruma – a három tagból álló Elnökség, melyet a közgyűlés választ négyévi időtartamra. Hatásköre és illetékessége kiterjed mindazon kérdésekre, amelyek nem tartoznak a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 1. Az Elnökség üléseit szükség szerint, de legalább negyedévenként tartja. Az ülések időpontját az Egyesület elnöke tűzi ki és szintén az elnök vezeti le azokat. Az ülések szükség esetén az egyesület saját zárt rendszerű elektronikus felületén is összehívhatók, valamint folytathatók. Az elnökségi ülés elektronikus felületen folytatott formája csak akkor határozatképes, ha minden elnökségi tag bejelentkezett, ez a határozatképesség viszont független az ülésre való összehívás idejétől. A nem elektronikus ülések helyéről, időpontjáról, tervezett napirendjéről legalább 15 nappal korábban kell az elnökség tagjait és a részvételre jogosultakat értesíteni. Az ülések nyilvánosak, de ha azt a tárgyalt napirendi pont témája indokolttá teszi (az ülés témája adatvédelmi vagy személyiségi jogot érint) – az Elnökség többségi szavazata alapján – az elnök zárt ülést rendelhet el. Az Elnökség ülése akkor határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van. A határozatképtelen ülést meg kell ismételni. Az Elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, napirendjét, határozatait (azok tartalmát, időpontját és hatályát), a határozathozatal arányát – az igen-nem szavazatok név szerinti felsorolásával –, valamint a lényegesebb hozzászólásokat. Indokolt esetben az Egyesület elnöke rendkívüli elnökségi ülést hívhat össze, melynek időpontját az erre okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15 napon belülre, de leghamarabb a harmadik napra kell kitűzni. Egyebekben a rendes elnökségi ülésre vonatkozó szabályok az irányadók.

 1. Az Elnökség feladata:

  a. az Egyesület közgyűlésének összehívása,

  b.a közgyűlési és elnökségi határozatok végrehajtásának ellenőrzése,

  c. az Egyesület szabályzatainak megállapítása, elfogadása és módosítása, az alapszabály kivételével

  d. az Egyesület szakmai tervének jóváhagyása,

  e. az Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése,

  f. az éves költségvetésről szóló terv és az előző évi költségvetés realizálásáról szóló beszámoló összeállítása,

  g. események meghirdetése,

  h. döntés tagfelvételi kérdéskörben, továbbá a tagsági jogviszony megszűnésével,

  i. a hatáskörébe utalt jogorvoslati kérelmek elbírálása,

  j. jutalmak, kitüntetések odaítélése, javaslattétel állami és egyéb elismerésekre,

  k. az Egyesület titkárának kinevezése,

  l. a nemzetközi tevékenység irányítása,

  m.döntés mindazon kérdésekben, melyet jogszabály, illetve az Egyesület közgyűlése a hatáskörébe utal.

 1. Az Elnökség határozatairól az érdekelteket írásban, a jegyzőkönyv kivonat megküldésével értesíteni kell. Az egyedi ügyekben hozott határozatokat névre szólóan, indoklással együtt kell az érintetteknek megküldeni. A határozatok kivonatait az Egyesület honlapja útján kell nyilvánosságra hozni.

 1. Az Elnökség határozathozatalaiban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

  a.kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

  b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratban megfelelő cél szerinti juttatás.

 1. Az Elnökség a közgyűlés által elfogadott költségvetési tervet rendkívüli, a költségvetésben nem szereplő tételekkel módosíthatja. A beállított tételek felhasználása körében – ha szükséges – dönt a költségvetési tételek évközi módosításáról, átcsoportosításáról. Az Elnökség a közgyűlés által elfogadott költségvetés mindennemű módosítása esetén, a soron következő közgyűlés előtt felelősséggel tartozik.

17.§

Az Elnökség tagjai

 1. Az Elnökségnek csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet a tagja, aki

  • nem áll a közügyek gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt,

  • eleget tesz 19.§a-ban leírt összeférhetetlenségi szabályoknak,

  • más, már megszűnt szervezet volt tisztségviselője, szervezete megszűnését követő két évig nemlehet az Egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

 1. Az a vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél is betölt.

 1. Az Elnökség tagjai:

  • elnök

  • tagok.

 1. Az Elnökség tagjainak jogai és kötelezettségei:

a. az Elnökség ülésein, illetve határozathozatalában való részvétel,

b. észrevételek, javaslatok tétele, illetve vélemény nyilvánítása az Egyesület működésével kapcsolatban,

c. javaslattétel rendkívüli közgyűlés, vagy rendkívüli elnökségi ülés összehívására,

d. ajánlás megtétele az Egyesület és annak szerveit érintő kérdések napirendre tűzésére,

e. felvilágosítás kérése az Egyesülettel összefüggő kérdésekben, a tisztségviselők döntéseivel kapcsolatban,

f. megbízás esetén az Egyesület képviselete,

g. a hatályos szabályzók, döntések ismerete, megtartása, illetve betartatása.

 1. Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.

 1. Az Elnökségi tagság megszűnik:

  • a mandátum lejártával,

  • lemondással,

  • elhalálozással.

II.
ELLENŐRZŐ TESTÜLET

18.§

 1. A közgyűlés az Egyesület működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére háromtagú Ellenőrző Testület választ négyévi időtartamra. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól,pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az Egyesület irataiba, könyveibe betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

 1. Az Ellenőrző Testület tagja az Egyesület vezető szervének ülésén tanácskozási joggal vehet részt

 2. (törölve)

 1. Az Ellenőrző Testület köteles az intézkedésre jogosult vezetőszervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerzett tudomást, hogy

  a) az Egyesület működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv döntését teszi szükségessé,

  b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

 1. Az intézkedésre jogosult vezetőszervet az Ellenőrző Testület indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására az Ellenőrző Testület is jogosult.

 1. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, az Ellenőrző Testület köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

 1. Az Ellenőrző Testület döntéseit ülései során hozza meg, melynek száma az évi egynél nem lehet kevesebb. Az Ellenőrző Testület ülései akkor határozatképesek, ha a tagok több mint fele jelen van. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek egy példányát meg kell küldeni az elnökség részére. Az Ellenőrző Testület működésére egyebekben az Elnökség működési szabályait kell alkalmazni.

 1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

  a. a vezetőszerv elnöke vagy tagja,

  b. közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

  c.közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve

  d. az a./ - c./ pontokban meghatározott személyek hozzátartozója

VIII.

AZ EGYESÜLET TISZTSÉGVISELŐI

19.§

 1. Az Egyesület vezető tisztségviselői: az elnök, az Elnökség tagjai, az Ellenőrző Testület elnöke és tagjai.

 1. Nem lehet az Elnökség és az Ellenőrző Testület tagjai között azonos személy, illetve ezek közeli hozzátartozója, továbbá olyan személy, aki nem tagja az Egyesületnek.

 1. A vezető tisztségviselők funkciójuk betöltése során eleget kell, hogy tegyenek a következő összeférhetetlenségi szabályoknak. A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

b. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratban megfelelő cél szerinti juttatás.

 1. Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, az a személy, aki

  a. a vezetőszerv elnöke vagy tagja,

  b. közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

  c. a szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának megfelelő cél szerinti juttatást –,

  d. az a./-c./ pontokban meghatározott személyek hozzátartozója, illetve

  e. más, már megszűnt szervezet volt tisztségviselője, szervezete megszűnését követő két évig nemlehet az Egyesület vezető tisztségviselője, aki olyan szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

20.§
Az Egyesület elnöke

 1. Az elnök irányítja és vezeti az Egyesület tevékenységét. Távollétében az általa megbízott elnökségi tag helyettesíti. Az elnök képviseleti jogkörét meghatározott ügyekben más elnökségi tagra, vagy a titkárra is átruházhatja.

 2. Az elnök feladata és hatásköre:

  a. az Egyesület teljes körű képviselete,

  b. az Elnökség üléseinek összehívása, vezetése,

  c. a vonatkozó jogszabályok, az Alapszabály és egyéb szabályzók ismerete, betartása, illetve betartatása, az Egyesület határozatai, döntései végrehajtásának ellenőrzése,

  d. az Elnökség munkatervének előkészítése,

  e. az Egyesület tevékenységének figyelemmel kísérése, munkájuk hatékonyabbá tétele,

  f. a jogszabályban meghatározott aláírási és utalványozási jogkör gyakorlása,

  g. döntési jogkör mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés, az Elnökség vagy az Egyesület egyéb szerveinek kizárólagos hatáskörébe,

  h. mindazon feladatok ellátása, melyeket jogszabály, az Alapszabály, a közgyűlés vagy az Elnökség a hatáskörébe utal.

 1. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezéshez az elnök és az Egyesület még egy tagjának együttes aláírása szükséges.

21.§
Az Egyesület titkára és más tisztségviselői

 1. Az Egyesület titkárát az Elnökség nevezi ki meghatározott időtartamra.

 2. A titkár feladata és hatásköre:

  a. szervezi és irányítja az Egyesület adminisztrációs tevékenységét,

  b. gondoskodik a versenyeztetés, illetve a programok megvalósításának biztosításához szükséges technikai és személyi feltételek maradéktalan meglétéről,

  c. összehangolja az Elnökség, a bizottságok, a tisztségviselők és az alkalmazottak munkáját,

  d. szervezi a közgyűlés, az Elnökség, a bizottságok határozatainak és az elnök intézkedéseinek végrehajtását,

  e. belső ügyekben aláírási, azon kívül az elnök megbízása alapján aláírási és utalványozási jogkört gyakorol,

  f. megbízás alapján képviseli az Egyesületet,

  g. előkészíti az Elnökség üléseinek anyagait,

  h. gondoskodik az Elnökség ülései jegyzőkönyveinek vezetéséről, az Egyesület iratainak naprakész vezetéséről, és azok őrzéséről,

  i. a közgyűlés és az Elnökség döntéseiről, határozatairól köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők neve, illetve számaránya megállapítható,

  j.a közgyűlés, illetve az Elnökség határozatairól értesíti az érintetteket, valamint közzéteszi azt az Egyesület belső elektronikus levelezőrendszerén,

  k. az Egyesület működésével kapcsolatos iratokba való betekintést előre egyeztetett módon és időben fogadóórán az Egyesület helyiségében biztosítja,

  l. az Egyesület működésének, az Egyesületi szolgáltatások igénybevétele módjának és a beszámolóknak a nyilvánosságáról az Egyesület belső levelezőrendszerén való közzététellel gondoskodik

  m. az Egyesület által meghirdetett, illetve megszervezett eseményekről a tagokat értesíti

  n. figyelemmel kíséri az Egyesülettel kapcsolatos jogszabály módosításokat és biztosítja azok végrehajtását, illetve szükség esetén kezdeményezi a szabályzók módosítását,

  o. naprakészen vezeti az Egyesület tagnyilvántartását,

  p. ellátja azokat a feladatokat, amelyeket egyéb szabályzók, a közgyűlés, az Elnökség vagy az elnök a titkár hatáskörébe utal.

 1. A titkár tevékenységéről meghatározott rendszerességgel az elnöknek számol be.

 2. Az Egyesület sajtófelelősét a Közgyűlés nevezi ki meghatározott időtartamra. A sajtófelelős üzemelteti az Egyesület honlapját, kapcsolatot tart a sajtó képviselőivel, tevékenységéről meghatározott rendszerességgel az elnöknek számol be.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA ÉS VAGYONA

22.§

 1. Az Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik.

 1. Az Egyesület a tagdíjakból, önkormányzati és egyéb támogatásokból, felajánlásokból, saját rendezvényei nyereségéből, pályázatokból, valamint vállalkozási tevékenységéből származó bevételekből gazdálkodik.

 1. Az Egyesület csak céljainak megvalósítása, gazdálkodási feltételeinek biztosítása érdekében – azokat nem veszélyeztetve – végezhet vállalkozási tevékenységet.

 1. Az Egyesület bevételei:

  a. támogatás, adomány,

  b. alaptevékenység és az ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételei,

  c. egyéb cél szerinti tevékenység végzéséből származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,

  d. pályázati támogatás,

  e. tagdíj,

  f. egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,

  g. vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

 1. Az Egyesület bevételeivel önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Az Egyesület tartozásaiért az Egyesület tagjai – a befizetett tagdíjon túlmenően – saját vagyonukkal nem felelnek.

 1. Az Egyesület tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, valamint vállalkozási tevékenységét és az abból származó eredmény megállapítását a hatályos, közhasznú társadalmi szervezetekre vonatkozó jogszabályok alapján végzi. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az Alapszabály szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a szakmai beszámolóval együtt az Egyesület honlapja útján nyilvánosságra hozza.

 1. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez.

 1. Az Egyesület tisztségviselői költségtérítésre jogosultak.

X.

Az Egyesület megszűnése

23.§

 1. Az Egyesület megszűnik:

  a. feloszlásának a közgyűlés által történő kimondásával,

  b. más társadalmi szervezettel való egyesüléssel, szétválással

  c. feloszlatásával,

  d. megszűnésének megállapításával.

 1. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonának felhasználásáról az Egyesület közgyűlése rendelkezik. Ennek hiányában – az esetleges tartozások kiegyenlítése után – vagyona a Magyar Állam tulajdonába kerül, és azt jótékony célokra kell fordítani.

XI.

Záró rendelkezések

24.§

 1. Az Egyesület jelen alapszabályában nem érintett szervezeti, működési kérdéseiben az Egyesület Szervezeti és működési szabályzata az irányadó.

 1. Az Egyesülettel munkaviszonyban álló dolgozókkal kapcsolatban a hatályos munkaügyi jogszabályok az irányadóak.

 1. Jelen alapszabály az Egyesület alakuló közgyűlésén született 2010. november 6-án Zalaegerszegen, melyet a 2012. február 24-én Tihanyban, és a 2015. április 3.-án Zalaegerszegen tartott közgyűlés módosított.